Montáž a výměna plynoměru

Mimo plynařských prací jako jsou rozvody plynu, montáže, výměny a oprav plynových spotřebičů zajišťujeme také vyřízení plynoměrů. Pokud se stěhujete nebo měníte odběrné místo plynu, tak vše administrativně vyřídíme. U přípojky plynu je to podobné, je potřeba se obrátit na svého distributora plynu, ten zajišťuje rozvod plynu k odběrnému místu plynovodem a správu plynoměru.

Při vyřízení plynoměrů rozlišujeme následující úkony

 • Zapojení nového plynoměru (odběrného místa)
 • Přepis odběrného místa plynu
 • Zrušení odběrného místa plynu

Zapojení nového plynoměru (odběrného místa)

Pro připojení k novému odběrnému místu a přihlášení k odběru plynu je potřeba kontaktovat distributora plynu v místě vašeho bydliště. Pokud není odběrné místo plynofikované, situace je složitější a je potřeba podat žádost o připojení k distribuční soustavě. V případě zřízování plynovodní přípojky, změně příkonu nebo rozšiřování o nové plynové spotřebiče. Stavební úřad je třeba informovat jen v případě stavebních úprav.

Jak dostat plyn do svého domova a co je k tomu potřeba?

 • Žádost o připojení, situační plánek.
 • Smlouva o připojení.
 • Zpracování projektové dokumentace, stavební povolení.
 • Zhotovení vnitřní instalace vč. skříňky pro regulaci a měření.
 • Revizní zpráva a tlaková zkouška.
 • Zhotovení přípojky.
 • Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu.
 • Montáž plynoměru.

Přepis odběrného místa plynu

Přepis odběrného místa plynu – změnu zákazníka je u většiny distribučních společeností možné provést telefonicky nebo písemně. Pro vyžízení požadavku telefonicky je nezbytné zajistit přítomnost stávajícího i nového zákazníka, číslo plynoměru, číslo místa spotřeby, aktuální stav plynoměru, číslo SIPO nebo číslo účtu nového zákazníka dle požadovaného způsobu. Písemná změna zákazníka vyžaduje, aby stávající i nový zákazník společně vyplnili žádost o změně zákazníka, na základní ní je ukončena smlouva se stávajícícm zákazníkem. S novým zákazníkem se uzavře smlouva o dodávce zemního plynu.

Zrušení odběrného místa plynu

Zrušení odběrného místa může dojít při přepisu, kdy v odběrném místě bude čerpat plyn nový zákazník. Po vyřízení přepisu odběrného místa dojde zákazníkovi závěrečné vyúčtování a tím je odběrné místo zrušeno. Dalším případem je zrušení odběrného místa plynu, kdy nedojde k uzavření nové smlouvy. Na základě podané žádosti o ukončení smlouvy je provedena demontáž plynoměru (zaplombování) a ukončení smlouvy o dodávce zemního plynu. Stav plynoměru bude odečten pracovníkem distributora na místě při odebrání plynoměru, poté obdržíte ukončovací fakturu. V případě, že je odběrné místo nepřístupné, je třeba uvést do žádosti telefonní číslo za účelem sjednání termínu demontáže plynoměru. Je-li důvodem k ukončení dodávek plynu smrt odběratele, budete pro vyřízení potřebovat kopii úmrtního listu odběratele.